برگزاری جلسه شورای ثبت احوال شهرستان

برگزاری جلسه شورای ثبت احوال شهرستان
برگزاری جلسه شورای ثبت احوال شهرستان با دستور گزارش عملکرد اداره ثبت احوال و ارائه آمار نرخ رشد ولادت و وفات در شهرستان به ریاست آقای تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل فرمانداری ۲۸ مردادماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه