بازدید صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی اشنویه از نانوایی‌های روستاهای بخش

بازدید صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی اشنویه از نانوایی‌های روستاهای بخش
بازدید صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی اشنویه از نانوایی‌های روستاهای بخش @farmandari_oshnavieh

بازدید صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی اشنویه از نانوایی‌های روستاهای بخش

 

@farmandari_oshnavieh