بازدید فرماندار و شورای تامین شهرستان از نمایشگاه عکس سوم خرداد در ایست بازرسی نلیوان

بازدید فرماندار و شورای تامین شهرستان از نمایشگاه عکس سوم خرداد در ایست بازرسی نلیوان
بازدید فرماندار و شورای تامین شهرستان از نمایشگاه عکس سوم خرداد در ایست بازرسی نلیوان @farmandari_oshnavieh

بازدید فرماندار و شورای تامین شهرستان از نمایشگاه عکس سوم خرداد در ایست بازرسی نلیوان

 

@farmandari_oshnavieh