برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی نحوه معرفی طرح های پیشنهادی جهت احداث واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی نالوس

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی نحوه معرفی طرح های پیشنهادی جهت احداث واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی نالوس
برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی نحوه معرفی طرح های پیشنهادی جهت احداث واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی نالوس به ریاست "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه و با حضور سایر اعضاء در محل دفتر فرماندار روابط عمومی فرمانداری اشنویه چهارشنبه — ۲۶آذر ماه