برگزاری جلسه تمهیدات پیشگیری از بیماری کرونا

برگزاری جلسه تمهیدات پیشگیری از بیماری کرونا
جلسه تمهیدات پبشگیری از کرونا به ریاست فرماندار شهرستان برگزار شد.
جلسه هماهنگی و بررسی راهکارها جهت آمادگی در برابر بیماری کرونا ویروس به ریاست فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین در محل فرمانداری برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر مام عزیزی فرماندار شهرستان آمادگی و تمهیدات ادارات شهرستان و همکاری در این رابطه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان را مورد تاکید قراررداد. دکترافشنگ مدیر شبکه بهداشت و درمان در این جلسه گفت با اشاره به بروز بیماری ناشی از کرونا ویروس در کشور و با توجه به اهمیت موضوع و لزوم آشنایی کارکنان بهداشتی و درمانی با نظام مراقبت این بیماری و اقدامات و مداخلات لازم، برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی در تمامی واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان اهم اقدامات بوده است وی همچنین مطالبی مربوط به مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی به ویژه موضوع تریاژ و اقدامات بخش اورژانس، تشخیص آزمایشگاهی، مواد و تجهیزات ضدعفونی، تجهیزات موجود را برشمرد.