اخطاریە زیست محیطی برای یکی از واحدهای بتن آمادە شهرستان اشنویە صادر شد.

اخطاریە زیست محیطی برای یکی از واحدهای بتن آمادە شهرستان اشنویە صادر شد.
اخطاریە زیست محیطی برای یکی از واحدهای بتن آمادە شهرستان اشنویە صادر شد.

اخطاریە زیست محیطی برای یکی از واحدهای بتن آمادە شهرستان اشنویە صادر شد.
کریم خضری رئیس ادارە محیط زیست شهرستان اشنویە با اعلام این خبر اظهار داشت کە : متعاقب دریافت شکوائیە مردمی و همچنین برابر بازدید و پایش صورت گرفتە از یکی از واحدهای بتن آمادە در شهرستان اشنویە و مشاهدە آلوگی هوای ناشی از خروج ذرات از بخش فوقانی سیلوهای سیمان در هنگام بارگیری، با در نظر گرفتن مهلت مناسب برای رفع آلایندگی، اخطاریە زیست محیطی برای واحد صادر شد.
خضری در ادامە بیان داشت کە:در جریا شهریورماە سالجاری این سومین اخطاریە زیست محیطی برای واحدهای صنعتی شهرستان اشنویە است کە صادر می شود و خوشبختانە تا کنون دو مورد رفع آلودگی با تمهیدات مناسب صورت پذیرفتە است.
ایشان همچنین اظهار داشت کە در صورت بی توجهی مدیریت واحدهای صنعتی بە اخطاریە های صادرە، موضوع قطعا از مراجع قضایی شهرستان پیگیری خواهد شد.