دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار نالوس با فرماندار شهرستان بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات عمران شهری و اعتبارات شهرداری

دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار نالوس با فرماندار شهرستان  بحث و تبادل نظر پیرامون  مشکلات عمران شهری و اعتبارات شهرداری
دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار نالوس با فرماندار شهرستان بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات عمران شهری و اعتبارات شهرداری @farmandari_oshnavieh

دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار نالوس با فرماندار شهرستان 

بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات عمران شهری و اعتبارات شهرداری

 

@farmandari_oshnavieh