بازدید بخشدار محترم بخش نالوس از روند اجرای طرح های عمرانی روستاهای بخش نالوس

بازدید بخشدار محترم بخش نالوس از روند اجرای طرح های عمرانی روستاهای بخش نالوس
بازدید بخشدار محترم بخش نالوس از روند اجرای طرح های عمرانی روستاهای بخش نالوس : • بازدید از اجرای پروژه جدول گزاری روستای میرآباد • بازدید از پارک کودک روستای شیخان • بازدید از اجرای پروژه جدول گزاری روستای تاژاندره ۲۵ خرداد ۹۹