بازدید آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهمراه اکیپ بازرسان کرونا از مدارس،