اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور

اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور
تصویر

تصویر