بازدید و بررسی محل حفر چاه، جهت تامین آب شرب روستای بیژن آباد با حضور صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی بهمراه اعضای شورای اسلامی روستا و تمهیدات لازم با امور آب و فاضلاب شهرستان

بازدید و بررسی محل حفر چاه، جهت تامین آب شرب روستای بیژن آباد با حضور صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی بهمراه اعضای شورای اسلامی روستا  و تمهیدات لازم با امور آب و فاضلاب  شهرستان
بازدید و بررسی محل حفر چاه، جهت تامین آب شرب روستای بیژن آباد با حضور صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی بهمراه اعضای شورای اسلامی روستا و تمهیدات لازم با امور آب و فاضلاب شهرستان @farmandari_oshnavieh

بازدید و بررسی محل حفر چاه، جهت تامین آب شرب روستای بیژن آباد با حضور صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی بهمراه اعضای شورای اسلامی روستا و تمهیدات لازم با امور آب و فاضلاب شهرستان

 

@farmandari_oshnavieh