افتتاح چاپخانه معلول و سریعترین نقاش آسیا بمناسبت هفته معلولان

افتتاح چاپخانه معلول و سریعترین نقاش آسیا بمناسبت هفته معلولان
افتتاح
افتتاح چاپخانه حاج شورش نصیری معلول و سریعترین نقاش اسیا بمناسبت روز معلولان با صرف سه میلیارد ریال اعتبار و اشتغال سه نفر.ر