دیدار تعدادی از مسئولان و فرهنگیان با سرپرست فرمانداری برای تبریک انتصاب

دیدار تعدادی از مسئولان و فرهنگیان با سرپرست فرمانداری برای تبریک انتصاب
دیدار
هم اکنون دیدار مسئولان ادارات مستقر در مجتمع ادارات با آقای مام عزیزی در این نشست مسئولین ضمن تبریک انتصاب آقای مام عزیزی بعنوان سرپرست فرمانداری برخی از مشکلات مجتمع ادارات را مطرح و مقرر گردید مشکلات در اسرع وقت جمع بندی و به فرمانداری منعکس گردد. @oshnaviehadmin