بازدید بخشدار مرکزی از طرح مسیر گشایی خیابان کمربندی روستای کانی سپی(آغبلاغ)

بازدید بخشدار مرکزی از طرح مسیر گشایی خیابان کمربندی روستای کانی سپی(آغبلاغ)
بازدید بخشدار مرکزی از طرح مسیر گشایی خیابان کمربندی روستای کانی سپی(آغبلاغ) این پروژه به منظور ارتقاء کیفیت سفر و دسترسی در روستای کانی سپی و کمک به توسعه فضایی این روستا در سال گذشته با پیشنهاد بخشداری و تخصیص اعتبار توسط مهندس حسین زاده نماینده وقت و بنیاد مسکن شروع گردیده و امسال نیز ادامه پروژه در حال اجرا می باشد. روابط عمومی فرمانداری اشنویه