مراسم روز کارگر برگزار شد

تجلیل از کارگران نمونه ادارات و کارخانجات

تصویر