بازدید فرماندار و مسئولان شهرستان از اقامتگاه بوم گردی بمناسبت هفته گردشگری @oshnaviehadmin

بازدید فرماندار و مسئولان شهرستان از اقامتگاه بوم گردی بمناسبت هفته گردشگری @oshnaviehadmin۸۸
بازدید فرماندار و مسئولان شهرستان از اقامتگاه بوم گردی بمناسبت هفته گردشگری @oshnaviehadmin