افتتاح دو طرح آبخیزداری

افتتاح

افتتاح دوطرح آبخیزداری در بیمضرته و شیخ عثمان با اعتبار ۵۵۰ میلیون تومان