افتتاح دهها طرح عمرانی در اشنویه

افتتاح دهها طرح عمرانی در اشنویه
افتتاح دهها طرح عمرانی در اشنویه

افتتاح دهها طرح عمرانی در اشنویه