جلسه هماهنگی شروع بکار پل پوش آباد

جلسه هماهنگی شروع بکار پل پوش آباد
جلسه هماهنگی شروع بکار پل پوش آباد به ریاست فرماندار محترم و سرناظر پروژه و مسئول اجرای پروژه و سایر مسئولین ادارات ذیربط در محل دفتر فرماندار و قول مساعد پیمانکار در به پایان رساندن پروژه تا اوایل شهریور ماه سال جاری