بازدید اکیپ بازرسان کرونا از میدان میوه و تره بار و مرکز تعویض پلاک در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و الزام استفاده از ماسک در راستای گام دوم فاصله گذاری اجتماعی در پیشگیری از بیماری کووید _19