افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت بسیج سپاه اشنویه با همکاری ادارات شهرستان با حضور فرماندار، شورای تامین و اداری، بسیجیان حوزه ها و پایگاه های شهرستان

افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت بسیج سپاه اشنویه با همکاری ادارات شهرستان با حضور فرماندار،  شورای تامین و اداری، بسیجیان حوزه ها و پایگاه های شهرستان
افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت بسیج سپاه اشنویه با همکاری ادارات شهرستان با حضور فرماندار، شورای تامین و اداری، بسیجیان حوزه ها و پایگاه های شهرستان @farmandari_oshnavieh

افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت بسیج سپاه اشنویه با همکاری ادارات شهرستان با حضور فرماندار، شورای تامین و اداری، بسیجیان حوزه ها و پایگاه های شهرستان

 

@farmandari_oshnavieh