ششمین جلسه کارگروه پیشگیری از کرونا

ششمین جلسه کارگروه پیشگیری از کرونا
برگزاری ششمین جلسه کارگروه شهرستانی پیشگیری از کرونا ویروس
ششمین جلسه کارگروه پیشگیری از کرونا در ششمین جلسه‌ هماهنگی وتشریح برنامه های ستاد مبارزه باکرونا در سالن فرمانداری دکتر مام عزیزی فرماندارشهرستان ضمن تقدیر وتشکراز مردم عزیز و ادارات شهرستان که دراین مدت بصورت خودجوش و با فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به ضدعفونی کردن معابر وکوچه های شهروروستا، تعطیلی بازار اقدام نموده اند افزود لازم است تمام ادارات خدمات رسان وادارات اجرایی زیرنظر ستادمبارزه با کرونا برای مقابله بااین ویروس بسیج شوند واز هیچ گونه فعالیت دریغ نکنند. وی در ادامه مجددا از مردم خواست تا خاتمه بیماری در خانه ماندن و رعایت بهداشت فردی را مد نظر قرار دهند. دکتر افشنگ نیز در این جلسه گزارش جامعی از اقدامات انجام یافته و پیش رو بیان و از همکاری ادارات و مردم تشکر کرد. حاج ماموستا خاتمی امام جمعه اشنویه نیز در این جلسه همکاری مردم تا کنون را قابل تقدیر و از زحمات اعضای کارگروه پیشگیری در شهرستان قدردانی و بر نظارت بیشتر بر جلوگیری از تجمعات در هرمکانی تاکید کرد . وی گفت از افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارندانتظار داریم در این روزهای سخت حدالامکان فشار مالی که برخی از مستاجرین دارند. در ششمین جلسه‌ هماهنگی وتشریح برنامه های ستاد مبارزه باکرونا در سالن فرمانداری دکتر مام عزیزی فرماندارشهرستان ضمن تقدیر وتشکراز مردم عزیز و ادارات شهرستان که دراین مدت بصورت خودجوش و با فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به ضدعفونی کردن معابر وکوچه های شهروروستا، تعطیلی بازار اقدام نموده اند افزود لازم است تمام ادارات خدمات رسان وادارات اجرایی زیرنظر ستادمبارزه با کرونا برای مقابله بااین ویروس بسیج شوند واز هیچ گونه فعالیت دریغ نکنند. وی در ادامه مجددا از مردم خواست تا خاتمه بیماری در خانه ماندن و رعایت بهداشت فردی را مد نظر قرار دهند. دکتر افشنگ نیز در این جلسه گزارش جامعی از اقدامات انجام یافته و پیش رو بیان و از همکاری ادارات و مردم تشکر کرد. حاج ماموستا خاتمی امام جمعه اشنویه نیز در این جلسه همکاری مردم تا کنون را قابل تقدیر و از زحمات اعضای کارگروه پیشگیری در شهرستان قدردانی و بر نظارت بیشتر بر جلوگیری از تجمعات در هرمکانی تاکید کرد . وی گفت از افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارندانتظار داریم در این روزهای سخت حدالامکان فشار مالی که برخی از مستاجرین دارند.