جشنواره بازی های بومی محلی در زمین چمن اداره ورزش و جوانان به همت سپاه، فرمانداری، شهرداری اشنویه و اداره ورزش و جوانان

جشنواره بازی های بومی محلی در زمین چمن  اداره ورزش و جوانان به همت سپاه، فرمانداری،  شهرداری اشنویه و اداره ورزش و جوانان
جشنواره بازی های بومی محلی در زمین چمن اداره ورزش و جوانان به همت سپاه، فرمانداری، شهرداری اشنویه و اداره ورزش و جوانان @farmandari_oshnavieh

جشنواره بازی های بومی محلی در زمین چمن اداره ورزش و جوانان به همت سپاه، فرمانداری، شهرداری اشنویه و اداره ورزش و جوانان

 

@farmandari_oshnavieh