جلسه کمیته ساماندهی آرد ، نان و گندم شهرستان

جلسه کمیته ساماندهی آرد ، نان  و گندم شهرستان
تشکیل جلسه کمیته ساماندهی آرد و نان و گندم شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با موضوع حمل آرد و ساماندهی آرد خام روستایی و عشایری و نرخ توزیع در شهرستان در مورخ ۹۹/۰۳/۰۶