پنجشنبه های با شهدا

پنجشنبه های با شهدا
دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان اشنویه بهمراه امام جمعه، شورای تامین، شورای شهر و شهردار از بهروز عزیز خانی جانباز شیمیایی @farmandari_oshnavieh

دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان اشنویه بهمراه امام جمعه، شورای تامین، شورای شهر و شهردار از بهروز عزیز خانی جانباز شیمیایی

 

@farmandari_oshnavieh