جلسه نهایی برنامه ریزی پنجمین جشنواره گیلاس اشنویه به ریاست فرماندار شهرستان

جلسه نهایی برنامه ریزی پنجمین جشنواره گیلاس اشنویه به ریاست فرماندار شهرستان
جلسه نهایی برنامه ریزی پنجمین جشنواره گیلاس اشنویه به ریاست فرماندار شهرستان @farmandari_oshnavieh

جلسه نهایی برنامه ریزی پنجمین جشنواره گیلاس اشنویه به ریاست فرماندار شهرستان

 

@farmandari_oshnavieh