جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری
در این جلسه پیران معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشنویه بر تشدید نظارت‌های نانوایی‌ها و هماهنگی و همکاری ادارات اعضای کارگروه در این رابطه تاکید کرد و گفت :باید برابر آرد اختصاص یافته به هر نانوایی نان پخت شود و با متخلفان عرضه خارج از شبکه برخورد خواهد شد.

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 

در این جلسه پیران معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشنویه بر تشدید نظارت‌های نانوایی‌ها و هماهنگی و همکاری ادارات اعضای کارگروه در این رابطه تاکید کرد و گفت :باید برابر آرد اختصاص یافته به هر نانوایی نان پخت شود و با متخلفان عرضه خارج از شبکه برخورد خواهد شد.

در این جلسه همچنین اعضای کارگروه ضمن ارائه گزارش اقدامات، تدابیر لازم برای ارائه خدمات متناسب در حوزه آرد و نان به شهروندان اتخاد گردید.

 

@farmandari_oshnavieh