مجلس ترحیم سیامند رحمان با حضور اقشار مردم و مسئولان برگزار شد

مجلس ترحیم سیامند رحمان با حضور اقشار مردم و مسئولان برگزار شد
مجلس ترحیم

تصویر