جلسه تعیین تکلیف اراضی سبیان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری.

جلسه تعیین تکلیف اراضی سبیان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری.
جلسه تعیین تکلیف اراضی سبیان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری. در این جلسه مقرر شد دستگاه های ذیربط با هماهنگی، و از طریق کمیسیون رفع تداخلات تعیین تکلیف اراضی روستای سبیان را در اسرع وقت پیگیری کنند. @farmandari_oshnavieh

جلسه تعیین تکلیف اراضی سبیان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری.

در این جلسه مقرر شد دستگاه های ذیربط با هماهنگی، و از طریق کمیسیون رفع تداخلات تعیین تکلیف اراضی روستای سبیان را در اسرع وقت پیگیری کنند.

 

@farmandari_oshnavieh