افتتاح نخستین مرکز شنوایی سنجی و سمعک در اشنویه با حضور فرماندار محترم به مناسبت هفته بهزیستی

افتتاح نخستین مرکز شنوایی سنجی و سمعک در اشنویه با حضور فرماندار محترم به مناسبت هفته بهزیستی
افتتاح نخستین مرکز شنوایی سنجی و سمعک در اشنویه با حضور فرماندار محترم به مناسبت هفته بهزیستی با هدف : - ارزیابی شنوایی بزرگسالان و نوزادان - تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و نامرئی - غربالگری شنوایی نوزادان و مدارس ۲۲ تیر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه