حضور مسئولان اشنویه امروز در مزار شهدا و فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته دفاع مقدس

حضور مسئولان اشنویه امروز در مزار شهدا و فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا  بمناسبت هفته دفاع مقدس
حضور مسئولان اشنویه امروز در مزار شهدا و فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته دفاع مقدس
حضور مسئولان اشنویه امروز در مزار شهدا و فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته دفاع مقدس