loader
یکشنبه 01 مهر 1397

درباره شهرستان

شهرستان اشنویه

مختصات جغرافیایی : 

شهرستان اشنویه در موقعیت 45 درجه و 6 دقیقه طول و 37 درجه و 2 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده و 1524 متر از سطح دریا ارتفاع دارد .

جمعیت : 

طبق آمار سال 1385 جمعیت شهرستان اشنویه 64551 نفر می باشد که 33129 نفر به تعداد 7113 خانوار در سطح شهرها و 31422 نفر به تعداد 5894 خانوار در روستاها سکونت دارند .

موقعیت شهرستان :

شهر اشنویه منطقه ای است کوهستانی و جلگه ای با وسعت 1193 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان آذربایجان غربی و 73 کیلومتر با مرکز استان (ارومیه) فاصله دارد . این شهرستان با دو کشور عراق و ترکیه از سمت غرب به طول 64 کیلومتر مرز مشترک داشته و از شرق به شهرستان نقده و از شمال به شهرستان ارومیه و از جنوب به شهرستان پیرانشهر منتهی می شود .

تقسیمات کشوری :

شهرستان اشنویه متشکل از دو منطقه شهری (اشنویه و نالوس) و دو بخش مرکزی و نالوس است که بخش مرکزی شامل دو دهستان اشنویه شمالی و دشت بیل و بخش نالوس شامل دو دهستان اشنویه جنوبی و هق می باشد و جمعاً شامل 77 روستا می باشد .

معرفی شهرستان

شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
تعداد جمعیت 1375 2496320 51971 2/1 13
تعداد خانوار 1375 470633 8230 1/7 13
تعداد جمعیت شهری 1315161 23569 1/8 13
تعداد جمعیت روستایی 1181159 28402 2/4 14
نرخ رشد 1365 - 75 2/39 2/4 - 6
شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
نرخ باسوادی 69 55/4 - 14
نرخ باسوادی زنان 58/6 - - -
نسبت دانش آموز به كلاس 29/5 30/5 - 4
نسبت دانش اموز دختر به كل 43/7 39/4 - 13
تعداد دانشجویان مراكز آموزش عالی شهرستان 32492 0 0 -
نسبت تخت بیمارستانی به هزار نفر 0/94 0/49 - 11
نسبت پزشك به ده هزار نفر 5/5 5/2 - 5
نسبت پزشك متخصص به ده هزار نفر 2/3 0/9 - 10
نسبت مراكز بهداشتی و درمانی به صد هزارنفر 8/1 9/7 - 3
شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
طول كل راهها* 7276 190 2/6 14
طول راههای اصلی* 653 0 0 -
تراكم راه 21/1 15/9 - 10
ضریب نفوذ تلفن 11/3 10/6 - 6
درصد روستاهای دارای ارتباط تلفنی 38/7 51 - 4
درصد روستاهای برخوردار از راه روستایی 61/7 88/3 - 1
درصد روستاهای برخوردار از برق 88/5 98/70 - 2